Bất đẳng thức đẳng cự tương đối cho các mặt cực tiểu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144008Bất đẳng thức đẳng cự tương đối cho các mặt cực tiểu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144008