Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144022Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144022