Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144032Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144032