Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập từ thực tế tỉnh Điện Biên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144057Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập từ thực tế tỉnh Điện Biên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144057