Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho Cán bộ Hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện Hải quân hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144065Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho Cán bộ Hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện Hải quân hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144065