Thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát trong xét xử vụ án hình sự tại toàn án nhân dân cấp huyện trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144083Thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát trong xét xử vụ án hình sự tại toàn án nhân dân cấp huyện trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144083