The conceptual metaphors of US-China trade relations in American news discourse = Ẩn dụ ý niệm quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc trong diễn ngôn báo chí Mỹ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144097The conceptual metaphors of US-China trade relations in American news discourse = Ẩn dụ ý niệm quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc trong diễn ngôn báo chí Mỹ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144097