Using project-based learning to improve speaking skill for grade 9 students at a lower secondary school in Thanh Hoa province: an action research project = Sử dụng phương pháp học theo dự án nhằm nâng cao kỹ năng nói cho học sinh lớp 9 tại một trường Trung học cơ sở của Thanh Hóa - nghiên cứu hành động)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144108Using project-based learning to improve speaking skill for grade 9 students at a lower secondary school in Thanh Hoa province: an action research project = Sử dụng phương pháp học theo dự án nhằm nâng cao kỹ năng nói cho học sinh lớp 9 tại một trường Trung học cơ sở của Thanh Hóa - nghiên cứu hành động)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144108