The conceptual metaphor of Covid pandemic in English Vietnamese news discourse = Ẩn dụ ý niệm về đại dịch Covid trong diễn ngôn báo chí Anh - Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144109The conceptual metaphor of Covid pandemic in English Vietnamese news discourse = Ẩn dụ ý niệm về đại dịch Covid trong diễn ngôn báo chí Anh - Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144109