Étude et définition du plan d’action de mise place d’un une PME, la Fondation Savart service SI dans = Nghiên cứu và xây dựng một kế hoạch hành động cho việc thiết lập dịch vụ hệ thống thông tin trong một doanh nghiệp nhỏ và vừa (quỹ savart)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144129Étude et définition du plan d’action de mise place d’un une PME, la Fondation Savart service SI dans = Nghiên cứu và xây dựng một kế hoạch hành động cho việc thiết lập dịch vụ hệ thống thông tin trong một doanh nghiệp nhỏ và vừa (quỹ savart)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144129