Xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu trên nền tảng di động cho bản đồ số Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144158Xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu trên nền tảng di động cho bản đồ số Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144158