Nghiên cứu đặc tính tách lọc và kháng tắc của màng composite polyamide biến tính bề mặt với polyme ưa nước và hạt nano vô cơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144179Nghiên cứu đặc tính tách lọc và kháng tắc của màng composite polyamide biến tính bề mặt với polyme ưa nước và hạt nano vô cơ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144179