Nghiên cứu xác định đồng thời ketamin và norketamin trong máu và nước tiểu bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144185Nghiên cứu xác định đồng thời ketamin và norketamin trong máu và nước tiểu bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144185