So sánh pháp luật về hợp đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144197So sánh pháp luật về hợp đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144197