Tội đánh bạc trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Giang)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144203Tội đánh bạc trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Giang)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144203