Nghiên cứu và phát triển mô hình cảnh báo sớm thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại cho hạ tầng viễn thông của Viettel” chi tiết hơn là “Ứng dụng học máy vào dự đoán và cảnh báo sét từ nguồn dữ liệu tổng hợp''

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144243Nghiên cứu và phát triển mô hình cảnh báo sớm thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại cho hạ tầng viễn thông của Viettel” chi tiết hơn là “Ứng dụng học máy vào dự đoán và cảnh báo sét từ nguồn dữ liệu tổng hợp''

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144243