Phát hiện cảnh báo sai của các công cụ phân tích tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144256Phát hiện cảnh báo sai của các công cụ phân tích tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144256