Tiểu luận kết thúc học kỳ (đề số 11): Dựa trên các thông tin hiện có về quản lí người cách li y tế thuộc diện F1 (nhằm phòng tránh dịch Covid-19), đặc biệt là các nhóm F1 như trẻ em, người cao tuổi. Anh/chị hãy bình luận về biện pháp cách li y tế tập trung như hiện nay (lưu ý: có thể tập trung vào phân tích - nhưng không nhất thiết giới hạn - dưới góc độ là một biện pháp cưỡng chế hành chính). Những biện pháp đó có lợi ích hoặc bất lợi gì?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145496Tiểu luận kết thúc học kỳ (đề số 11): Dựa trên các thông tin hiện có về quản lí người cách li y tế thuộc diện F1 (nhằm phòng tránh dịch Covid-19), đặc biệt là các nhóm F1 như trẻ em, người cao tuổi. Anh/chị hãy bình luận về biện pháp cách li y tế tập trung như hiện nay (lưu ý: có thể tập trung vào phân tích - nhưng không nhất thiết giới hạn - dưới góc độ là một biện pháp cưỡng chế hành chính). Những biện pháp đó có lợi ích hoặc bất lợi gì?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145496