Nghiên cứu tính toán, đánh giá biến động nhu cầu sử dụng nước từ số liệu viễn thám - áp dụng cho tỉnh Sóc Trăng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145533Nghiên cứu tính toán, đánh giá biến động nhu cầu sử dụng nước từ số liệu viễn thám - áp dụng cho tỉnh Sóc Trăng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145533