Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số đặc trưng của laser vi cầu từ các vật liệu nguồn gốc sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145561Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số đặc trưng của laser vi cầu từ các vật liệu nguồn gốc sinh học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145561