Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam: bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145665Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam: bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145665