Các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản pháp luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145713Các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản pháp luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145713