Mô phỏng và xây dựng bản đồ ngập lụt cho hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145768Mô phỏng và xây dựng bản đồ ngập lụt cho hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145768