Nghiên cứu về Deep learning và ứng dụng trong dự báo giá cổ phiếu chứng khoán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145840Nghiên cứu về Deep learning và ứng dụng trong dự báo giá cổ phiếu chứng khoán

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145840