Phân tích một nội dung phát triển tâm lí (nhận thức, ngôn ngữ, đời sống tình cảm, kĩ năng xã hội) ở độ tuổi mà em quan tâm (MGB, MGN, MGL). Hãy đề xuất 2 biện pháp giáo dục mặt tâm lí đó ở trẻ và giải thích các biện pháp dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145981Phân tích một nội dung phát triển tâm lí (nhận thức, ngôn ngữ, đời sống tình cảm, kĩ năng xã hội) ở độ tuổi mà em quan tâm (MGB, MGN, MGL). Hãy đề xuất 2 biện pháp giáo dục mặt tâm lí đó ở trẻ và giải thích các biện pháp dưới góc độ lí thuyết hoạt động và học thuyết hành vi.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145981