Phân tích một nội dung phát triển tâm lí (nhận thức, ngôn ngữ, đời sống linh cảm hoặc các kĩ năng xã hội) ở trẻ trong độ tuổi mà em quan tâm ( Bé, nhỡ, lớn). Hãy đề xuất 2 biện pháp giáo dục mặt tâm lí đó ở trẻ và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lý thuyết hoạt động và học thuyết hành vi.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145990Phân tích một nội dung phát triển tâm lí (nhận thức, ngôn ngữ, đời sống linh cảm hoặc các kĩ năng xã hội) ở trẻ trong độ tuổi mà em quan tâm ( Bé, nhỡ, lớn). Hãy đề xuất 2 biện pháp giáo dục mặt tâm lí đó ở trẻ và giải thích các biện pháp đó dưới góc độ lý thuyết hoạt động và học thuyết hành vi.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/145990