Đánh giá diễn biến thực trạng sử dụng đất tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2010 – 2020 và đề xuất giải pháp phát triển bền vững hệ sinh thái nông nghiệp của tỉnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146013Đánh giá diễn biến thực trạng sử dụng đất tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2010 – 2020 và đề xuất giải pháp phát triển bền vững hệ sinh thái nông nghiệp của tỉnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146013