Khoanh vùng tự động các đối tượng trên ảnh viễn thám sử dụng mạng học sâu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146022Khoanh vùng tự động các đối tượng trên ảnh viễn thám sử dụng mạng học sâu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146022