Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình: bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146090Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình: bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146090