“Sisu - Vượt qua tất cả - Nghệ thuật sống của người Phần Lan” : bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146144“Sisu - Vượt qua tất cả - Nghệ thuật sống của người Phần Lan” : bài tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146144