Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của làng lụa Vạn Phúc Hà Đông hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146391Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của làng lụa Vạn Phúc Hà Đông hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146391