Hiện tượng chuyển loại tính từ sang danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt (khảo sát trên tư liệu một số bài phát biểu của Donald Trump và bản dịch tiếng Việt)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146413Hiện tượng chuyển loại tính từ sang danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt (khảo sát trên tư liệu một số bài phát biểu của Donald Trump và bản dịch tiếng Việt)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146413