Đối chiếu thành ngữ đánh giá con người trong tiếng Lào và tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146438Đối chiếu thành ngữ đánh giá con người trong tiếng Lào và tiếng Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146438