Hành vi đồng tạo sản phẩm của khách du lịch Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146441Hành vi đồng tạo sản phẩm của khách du lịch Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146441