Vấn đề quản trị nước ở khu tưới Đức Hòa, tỉnh Long An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146454Vấn đề quản trị nước ở khu tưới Đức Hòa, tỉnh Long An

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146454