Sử dụng phần mềm crocodile chemistry thiết kế thí nghiệm ảo phần kim loại – hóa học 12 nhằm phát triển năng lực nhận thức hóa học cho học sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146504Sử dụng phần mềm crocodile chemistry thiết kế thí nghiệm ảo phần kim loại – hóa học 12 nhằm phát triển năng lực nhận thức hóa học cho học sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146504