Nghiên cứu phương pháp Genetic, phép toán hình thái và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14668Nghiên cứu phương pháp Genetic, phép toán hình thái và ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14668