Kết quả kiểm soát sâu răng nhóm răng trước của Silver Diamine Fluoride 38 % ở trẻ dưới 36 tháng tuổi tại Trường Mầm non Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội năm 2022

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146762Kết quả kiểm soát sâu răng nhóm răng trước của Silver Diamine Fluoride 38 % ở trẻ dưới 36 tháng tuổi tại Trường Mầm non Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội năm 2022

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146762