Đánh giá kết quả điều trị viêm quanh răng không phẫu thuật có hỗ trợ thổi cát dưới lợi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146764Đánh giá kết quả điều trị viêm quanh răng không phẫu thuật có hỗ trợ thổi cát dưới lợi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146764