Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14728Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14728