Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 1996 đến năm 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14775Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 1996 đến năm 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14775