Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thu Huyền-
dc.date.accessioned2016-11-04T08:41:34Z-
dc.date.available2016-11-04T08:41:34Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, Thu Huyền. (2013). 现代汉语“半”的考察研究及其与越南语相对应的表达方式对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội]en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15375-
dc.description.abstract现代汉语的半”在语义、语法上都相对简单,容易理解和把握因此,我们对“半”的认识往往流于表面,缺少更深入的思考,这样会影响到汉使用的准确性。因此,本人认为有必要对汉语“半进行一番全面的研究。本文首先阐述与课题有关的理论基础及研究背景,其次,对现代汉语“半”进行考察研究。考察结果表明,“半”作为单词时,其词性是可以是数词、量词、副词。“半”作为语素时可以跟其他语素构成合成词或固定短语。在合词和固定短语中,“半”的语义也显得较为丰富。最后,本论文还对现代汉语半”与越南语的“nửa”、”rưỡi”、“bán”等相对应表达方式进行对比,指出它们之间的异。关键词:半;对比;nửa;rưi;bán.-
dc.format.extent84 tr.-
dc.language.isozhen_US
dc.subjectTiếng Trung Quốcen_US
dc.subjectTiếng Hánen_US
dc.subjectNgôn ngữ họcen_US
dc.subjectTiếng Việten_US
dc.subjectTừen_US
dc.title现代汉语“半”的考察研究及其与越南语相对应的表达方式对比en_US
dc.title.alternativeNghiên cứu khảo sát “半” trong tiếng Hán hiện đại và đối chiếu với cách biểu đạt trong tiếng Việten_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 04053000122.pdf
  • Size : 494,79 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thu Huyền-
  dc.date.accessioned2016-11-04T08:41:34Z-
  dc.date.available2016-11-04T08:41:34Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, Thu Huyền. (2013). 现代汉语“半”的考察研究及其与越南语相对应的表达方式对比. 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội]en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15375-
  dc.description.abstract现代汉语的半”在语义、语法上都相对简单,容易理解和把握因此,我们对“半”的认识往往流于表面,缺少更深入的思考,这样会影响到汉使用的准确性。因此,本人认为有必要对汉语“半进行一番全面的研究。本文首先阐述与课题有关的理论基础及研究背景,其次,对现代汉语“半”进行考察研究。考察结果表明,“半”作为单词时,其词性是可以是数词、量词、副词。“半”作为语素时可以跟其他语素构成合成词或固定短语。在合词和固定短语中,“半”的语义也显得较为丰富。最后,本论文还对现代汉语半”与越南语的“nửa”、”rưỡi”、“bán”等相对应表达方式进行对比,指出它们之间的异。关键词:半;对比;nửa;rưi;bán.-
  dc.format.extent84 tr.-
  dc.language.isozhen_US
  dc.subjectTiếng Trung Quốcen_US
  dc.subjectTiếng Hánen_US
  dc.subjectNgôn ngữ họcen_US
  dc.subjectTiếng Việten_US
  dc.subjectTừen_US
  dc.title现代汉语“半”的考察研究及其与越南语相对应的表达方式对比en_US
  dc.title.alternativeNghiên cứu khảo sát “半” trong tiếng Hán hiện đại và đối chiếu với cách biểu đạt trong tiếng Việten_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 04053000122.pdf
  • Size : 494,79 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :