Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15407Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15407