Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15587Trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15587