Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15695Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15695