Vai trò của các thiền sư trong văn hóa Đại Việt thời Lý - Trần và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15811Vai trò của các thiền sư trong văn hóa Đại Việt thời Lý - Trần và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15811