Áp dụng marketing địa phương trong phát triển du lịch Thanh Hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15933Áp dụng marketing địa phương trong phát triển du lịch Thanh Hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15933