Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16219Vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16219