Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16220Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16220