Bảo vệ nhóm yếu thế trong Bộ luật Hồng Đức và những giá trị kế thừa trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16251Bảo vệ nhóm yếu thế trong Bộ luật Hồng Đức và những giá trị kế thừa trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16251